پارتیشن

45242

هنگامی که راجع به پارتیشن کلام به زبان جاری می شود  ، فکر عموم ملت  به  دیواری از جنس چوب یا فلز می باشد  که غالبا در منزل یا قسمت  اداری برخی مکان ها  با آن روبه رو شده اند . اگر که پارتیشن قابلیت بیشتر از  دیواری کوچک را داشته باشد و در قسمت های  مختلف از ساختمانی  قابل اسکان  و غیر قابل اسکان  ( نوع تجارت ، درمان، فروشگاه) استفاده می شود پارتیشن برای  جدا کردن  فضایی  از فضای دیگر میباشد و قسمت هایی را به شکل جدا و قابل تفکیکبه وجود می آورد . این مجزا کردن متداوم و همیشگی برای ایجاد محدودیت  نیست . این که پارتیشنی  به منظور مانع جهت  منعکس کردذن  صدا  یا عایق جهت  گرما دادن  و سرد کردن   به وجود بیاید ،درست نمی باشد .

 به کار گیری پارتیشن در  فروشگاهی جهت  پوشاکی  کتابخانه ای  اداره ای ، منزلی  و مرکزی جهت  درمان وظیفه  و کاربرد متفاوتی  دارا می باشد  و  با توجه به دکور و اسکلت  آن محیط  پارتیشن  های مختلف به کار گرفته می شود   ، مطمعنا این موضوع موضوعی  واضح می باشد . ولی  در سرزمین ما بیش تر از طرح زدن های  ساده جهت  پارتیشن کاربردی شده است  ، از مهم بودن استفاده از آنسودی نمیبریم .

به کار گیری پارتیشن در مرکز هایی  جهت درمان به منظور وجودآوردن  اتاق  کوچک جدا و کاربرد راحت ، منظم  و بهداشتی  به کار گرفته میشود . در کتابخانه ای پارتیشن  کوچک بر روی نیمکت و صندلی به منظور  به وجود آوردن  تمرکزی جهت افراد  زمانی برای  خواندن مفید و لازم می باشد و احتیاج  وجودآوردن  اتاق  کوچکبه وسیله  پارتیشن های با ارتفاع زیاد نیست ، در فروشگاهی  توسط  پارتیشن برای اتاق کوچک   پروجهت  البسه ، وجودآوردن   راه رو  جدا  و تنگ  به منظور  دارایی تجربه ای  خریدن عالی  به کار گرفته میشود . در منزل های قابل اسکان از پارتیشن به منظور به کار گرفتن در پارکینگی ، حیاطی ، اتاقی ، آشپزخانه ای  و تراسی  در منزل میتوان  به روش های مورد استفاده و زیبا به کار برد . انعطاف پذیر بودن پارتیشن به وسیله  انواع طرحی ، رنگی ، مدلی  و نوعی  متفاوت تغییرهایی  کم نظیر را به وجود می آورد .